ਘਰ > ਸਕੂਲ > Hollyburn
{{ school_full_name }}
ਸਕੋਰ: {{ school_score }}
ਰੈਂਕ: {{ school_info.last_rank }}/{{ total_rank }}
ਗ੍ਰੇਡ: {{ school_info.grades }}
TYPE: {{ school_info.school_type }}
ਪਤਾ: {{ school_info.address + ', '+ school_info.city }}
ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
{{ __(key) }}: {{ item }}
ਸਕੂਲ ਨਕਸ਼ਾ
ਸਕੂਲ ਸੂਚੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
{{ formatMoney(listing.list_price, 0, "$") }}
{{ listing.address }}, {{ listing.city }}
{{ listing.dwelling_type }}
{{ listing.bedrooms }} {{ $t('map.bds') }} | {{ listing.total_baths }} {{ $t('map.bths') }} | {{ formatedSize(listing.floor_area) }} {{ $t('map.Sqft') }} | {{ listing.yearbuilt }} {{ $t('map.Yr') }}
{{ distanceCheck(listing.longitude, listing.latitude, school_info.longitude, school_info.latitude) }} m
0